Червената книга

Червената книга на Република България представя списък с редки, застрашени от изчезване и изчезнали растителни и животински видове на територията на страната ни.

През 1984 и 1985 г. излизат двата тома на "Червената книга на България", в които са включени 763 растителни и 157 животински вида.

Второто издание се състои от три тома (освен за растения и за животни, има и един, представящ природните местообитания). В тях са разгледани 808 вида растения и гъби, 287 вида животни и 166 вида природни местообитания.

Червената книга
(Снимка: svejo.net)

Червената книга е съвместно издание на Българската академия на науките и Министерството на околната среда и водите, ръководител на авторския екип е акад. Васил Големански.


Ето една много малка част от видовете, включени в Червената книга:

Растения и гъби

Водна лилия

Водна лилия
Среща се по Черноморското крайбрежие, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина. Обитава бавнотечащи води, блата, езера.
Статус: Застрашен

Пясъчна лилия

Пясъчна лилия
Пясъчната лилия е разпостранена по Черноморското крайбрежие и обитава крайбрежни пясъци и дюни.
Статус: Застрашен

Еделвайс

Еделвайс
Еделвайсът е много красиво растение, което се среща само в Пирин и Стара планина на голяма надморска височина. Крие се в пукнатините на скалите и се среща самостоятелно или на малки групи.
Статус: Застрашен

Блатна теменуга

Блатна теменуга
Блатната теменуга е влаголюбив вид, който расте по блатисти места и торфища в Пирин и Родопите.
Статус: Критично застрашен

Пирински чай

Пирински чай
Пиринският чай, освен в Пирин, се среща също в планините Славянка и Родопи. Обитава сухи и каменисти места.
Статус: Застрашен

Томасиниев минзухар

Томасиниев минзухар
Среща се в Предбалкана на височина до 750 м. Обитава сухи тревисти места.
Статус: Уязвим

Старопланинска иглика

Старопланинска иглика
(Снимка: referati.org)
Стеща се в Стара планина на височина 800-2200м. Расте на влажни тревисти места.
Статус: Застрашен

Пролетно котенце

Пролетно котенце
(Снимка: znam.bg)
Пролетното котенце расте по каменисти и тревисти места в Рила, на височина 2200-2700 м.
Статус: Застрашен

Родопски крем

Родопски крем
(Снимка: nasamnatam.com)
Това красиво цвете расте по тревисти места, влажни ливади, скалисти склонове и каменисти поляни.
Статус: Критично застрашен

Животни

Кафява мечка

Кафява мечка
Кафявата мечка обитава иглолистни и широколистни гори над 600-1000 метра.
Статус: Застрашен

Вълк

Вълк
Вълкът е разпространен из труднодостъпни райони с гори, храсти, скали, ждрела и ливади.
Статус: Уязвим

Рис

Рис
Този изчезващ вид се среща в гористи и скалисти места в западна България.
Статус: Критично застрашен

Скален орел

Скален орел
Скалният орел е разпространен предимно в Стара планина, Предбалкана, Родопите и Среднотунджанското поречие. Обитава труднодостъпни скали или широколистни гори.
Статус: Уязвим

Бухал

Бухал
Бухалът се среща на труднодостъпни места, далеч от човешкото присъствие: скали, пещери, стари гори, речни долини.
Статус: Застрашен

Розов пеликан

Розов пеликан
Обитава сладковидни езера, язовири и рибарници. Днес се среща единствено в езерото Сребърна, където има малка колония.
Статус: Изчезнал

Ивичест смок

Ивичест смок
Ивичестият смок се среща единствено в Югозападна България, в Петричко-Санданската котловина, долината на р.Струмешница и Кресненския пролом.
Статус: Застрашен


От 2011 година Червената книга вече има и електронно издание. В него може да прочете подробно за всички видове и местообитания.

22.06.2013 17:18
Източник: http://e-ecodb.bas.bg/rdb

»Всички статии